fbpx

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

1. เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลและการจองรถของ LCM Car Rent

2. การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเห็น ได้ยิน และอ่านในเว็บไซต์นี้ เช่นเดียวกับรูปแบบและวัตถุทั้งหมด อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ แจกจ่าย ทำสำเนา ทำขึ้นใหม่ แก้ไข ทำให้บิดเบือน หรือส่งต่อเว็บไซต์นี้ หรือส่วนต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือเสียง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LCM Car Rent เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการและโลโก้ (เรียกรวมๆ ว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นสมบัติของ LCM Car Rent หรือที่แสดงโดย LCM Car Rent หรือโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น ห้ามอนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิ์ในการใช้ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LCM Car Rent หรือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่ถือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าราย อื่นๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ LCM Car Rent ขอสงวนสิทธิ์การบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดใดๆ ในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมทั้งการดำเนินการฟ้องร้องทางคดีอาญาต่อไป

3. รูปภาพที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์
รูป ภาพบุคคล หรือสถานที่ ที่แสดงอยู่ไว้เว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ LCM Car Rent หรือผู้ที่ถือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านี้รายอื่น ๆ บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากบุคคลดังกล่าว ห้ามใช้รูปภาพเหล่านี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก LCM Car Rent หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิในรูปภาพดังกล่าว การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือระเบียบข้อบังคับเรื่องการสื่อสารมวลชนใด ๆ

4. คำเตือนทั่วไป
LCM Car Rent จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งการสูญเสียใด ๆ หรือการติดไวรัสใด ๆ ต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือทรัพย์สินอื่นใด แม้ว่า LCM Car Rent จะได้ใช้ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดในเว็บไซต์นี้ แล้ว แต่เราไม่รับประกันถึงความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว LCM Car Rent ไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

5. การจำกัดความรับผิดและการชดใช้
LCM Car Rent หรือบุคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือเผยแพร่เว็บไซต์นี้ ไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายทางตรงและทางอ้อม หรือต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านยินยอมที่จะชดใช้ ปกป้อง และคุ้มครองไม่ให้ LCM Car Rent บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้อนุญาต บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต และการเผยแพร่เว็บไซตนี้ได้รับอันตรายจากการเรียกร้องค่าเสียหาย ความรับผิด การสูญเสีย ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดใด ๆ ที่กระทำโดยท่านต่อเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ หรืออันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

6. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
LCM Car Rent ได้แสดงการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัทในเครือและบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือ เว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทร่วมของ LCM Car Rent ถือว่า เป็นเว็บไซต์ที่เป็นอิสระจากเว็บไซต์นี้ LCM Car Rent ไม่มีการแก้ไขหรือควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว การต่อเชื่อมไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเห็นพ้องโดย LCM Car Rent หรือถือว่าเป็นการเกี่ยวพันกันระหว่าง LCM Car Rent และเว็บไซต์ดังกล่าว และ LCM Car Rent จะไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การบริการ การโฆษณา หรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอเตือนท่านว่า การเข้าใช้ และการใช้เว็บไซต์ของบริษัทในเครือและบริษัทที่ไมใช่บริษัทในเครือของ LCM Car Rent นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และนโยบายของเว็บไซต์นั้น ๆ

7. การเข้าใช้เว็บไซต์
LCM Car Rent ขอสงวนสิทธิ์เพื่อเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ด้วยดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการใช้ เปลี่ยนแปลง หยุดชะงัก หรือขัดจังหวะการเช้าใช้ ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหาส่วนต่าง ๆ หรือจำนวนชั่วโมงการเข้าใช้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านยอมรับและตกลงยอมรับในเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ของท่านเอง ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองที่จำเป็นต่อการเช้าใช้ World Wide Web

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและนโยบายของเราที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ LCM Car Rent ซึ่งอาจมีนโยบายและการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อศึกษาการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ไปใช้อย่างไร

9. การแก้ไขเงื่อนไข
LCM Car Rent ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานในปัจจุบัน ณ เวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในหน้าเว็บไซต์นี้

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!
LCMCAR LINE@ จองผ่านไลน์
@lcmcar
Call Drivehub จองผ่านโทรศัพท์
094-636-0717